Vedtekter

Last ned vedtektene som word documentpdfodt (open office, libre office, med mer)html.

<br /> Abiword HTML Document<br />


Vedlegg 1.

VEDTEKTER FOR BAMBLE ANDELSGÅRD SA

1. Selskapsform og navn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Bamble Andelsgård SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

2. Forretningssted

Forretningskontoret ligger i Bamble kommune.

3. Virksomhet og formål

Selskapet skal organisere samarbeid mellom medlemmene og Bamble Andelsgård etter prinsippene for økologisk andelslandbruk.

Foretakethartil formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i produksjonsvirksomheten av og utbytte fra landbruksvarer til foretaket, i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture. Dette kan også omfatte avtaler med andre økologisk drevne gårder.

4. Medlemmene – opptak og utmelding

Et medlem i Bamble Andelsgård er en som gjennom å betale medlemskontingent har rett til å høste sin del av andelsgårdens produksjon. Medlemskapet er personlig. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet, og gir rett til å høste en tilmålt andel av andelsgårdens produksjon, i forhold til innbetalt kontingent.

Årsmøtet kan bestemme et maksimum antall andelshavere hvis gjennomføring av virksomheten krever det. Medlemskapet gjelder for ett kalenderår og kontingenten skal betales før 1. mars i gjeldende år. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett til ny andel.

Dersom kontingenten ikke er betalt innen 1. mars ansees medlemskapet for opphørt.

5. Medlemmenes rettigheter og ansvar

• Hvert medlem har eństemme ved avstemninger

• Medlemmene har rett til å høste sin del av produksjonen, ref. vedtektenes punkt 4

• Medlemmene har rett til å bli informert om andelsgårdens økonomiske situasjon og andre viktige saker i samvirkeforetaket

• Foretakets økonomi skal være transparent for medlemmene

• Medlemmene har rett til, og plikt til, å ta imot tillitsverv

6. Anvendelse av årsoverskudd/dekning av underskudd

Et eventuelt årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital. Årsmøtet avgjør hvordan et eventuelt underskudd skal dekkes.

7. Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan kun overføres med styrets godkjennelse.

8. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre som velges av årsmøtet på minst 3 og høyst 7 medlemmer Styret skal minimum ha en leder, sekretær og kasserer. Regnskapsføringen kan settes bort til ekstern regnskapsfører. Styremedlemmene velges for to år av gangen, med overlapp slik at halvparten velges for ett år på første ordinære årsmøte. Foretaket skal ha en daglig leder som engasjeres av styret i 20 % stilling.

9. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets styringsverktøy, og skal avholdes innen 1.mars. Forslag til saker til årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet. Innkallingen skal gå ut minst 4 uker før årsmøtet og sakspapirene gjøres kjent minst 2 uker før årsmøtet. Til årsmøtet skal foreligge saksliste, årsberetning, økonomioversikt og budsjett. Eventuelle beslutningssaker avgjøres ved alminnelig flertall unntatt oppløsning som krever 2/3 flertall. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. godkjenning av årsberetning,

2. godkjenning av årsregnskap, herunder disponering av årsoverskudd/inndekning av underskudd

3. budsjett

4. valg av styre

5. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Dersom en av deltagerne på årsmøtet forlanger det skal valgene skje skriftlig.

10. Ekstraordinært årsmøte.

1/3 av medlemmene kan kreve at det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte. Innkallingen må ha minst 2 ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle den/de saken(e) som er grunnen til at det kreves et ekstraordinært årsmøte.

11. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Oppløsning av andelsgården må vedtas med minst 50 % flertall på et ordinært innkalt årsmøte der denne saken står på dagsorden i innkallingen. Gjenværende midler ved oppløsning skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige økologiske formål.

oOo